DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEB, SEO - CALL: 0963 286 779

Phần mềm ứng dụng

06-02-2012 05:53:21 PM
Hệ thống quản lý xuất bản tạp chí trực tuyến

Hệ thống quản lý xuất bản tạp chí trực tuyến

Hệ thống quản lý xuất bản tạp chí ,là hệ thống quản lý dành cho các đơn vị xuất bản ấn phẩm tạp chí giấy.

06-02-2012 05:50:59 PM
Hệ thống quản lý web chuyên nghiệp

Hệ thống quản lý web chuyên nghiệp

Hệ thống quản lý web chuyên nghiệp sử dụng hệ thống quản lý tốt nhất của Google

06-02-2012 05:49:36 PM
Quản lý công văn,tài liệu văn bản

Quản lý công văn,tài liệu văn bản

Module Arichives là module quản lý công văn , tài liệu văn bản, sử dụng trong các cơ quan đơn vị, hoặc mô hình tổng công ty - công ty con

 

Hãy liên kết với chúng tôi qua kênh mạng xã hội